Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

La Nero Design

 1. Wie is wie?

Als je in deze algemene voorwaarden ‘jij’, ‘je’ of ‘jou(w)’ leest, bedoel ik jou als opdrachtgever. Je bent opdrachtgever als je mijn diensten afneemt. Lees je ‘ik’, ‘mij’ of ‘mijn’, dan bedoel ik mijn bedrijf La Nero Design als opdrachtnemer, ingeschreven onder KvK-nummer 74725513, gevestigd aan de Zutphenseweg te Klarenbeek.

Gezamenlijk worden we in deze algemene voorwaarden als ‘we’ vermeld.

 

 1. Wanneer gelden deze algemene voorwaarden?

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van, opdrachten aan en overeenkomsten met mij alsook voor mijn offertes en facturen.

Overeenkomsten, opdrachten en wijzigingen daarvan komen pas tot stand op het moment dat ik deze schriftelijk heb geaccepteerd, dan wel op het moment dat ik feitelijk een begin van uitvoering heb gemaakt.

Ik werk alleen onder de afspraken in deze algemene voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden kunnen in de toekomst wijzigen. Door een overeenkomst met mij aan te gaan, accepteer je dat jouw voorwaarden voor onze samenwerking niet gelden.

Opdrachten aan derden, in het kader van de verwezenlijking van mijn adviezen, zijn voor rekening en risico van jou.

 1. Welke prijzen gelden er?

In de offerte staat wat ik voor je ga doen en wat de kosten hiervoor zijn. Voor mijn standaardpakketten lees je de vanaf prijzen op mijn website. Dit zijn richtprijzen en deze kunnen afwijken van de uiteindelijke prijs zoals in offerte of email met prijsopgave genoemd wordt. De vermelde prijzen zijn altijd de totaalprijzen. De vermelde prijzen op de offerte zijn 14 dagen vanaf dagtekening geldig.

 

 1. Wat kun je van mij verwachten?

Ik zal mij inspannen om naar beste kunnen en weten de opdracht uit te voeren. Ik zal je onafhankelijk adviseren en je gegevens vertrouwelijk behandelen. Ik zal de opdracht volgens het overeengekomen tijdschema uitvoeren. Ik stel hoge eisen aan mijn advies, maar kan geen garanties geven voor het succes en welslagen van mijn dienstverlening en of deze bijdraagt aan het door jou gestelde doel.

Testimonials en voorbeelden van andere opdrachten zijn bedoeld als inspiratie en geven een beeld van hoe anderen mijn diensten ervaren.

 1. Wat verwacht ik van jou?

Jij verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die ik nodig heb om de opdracht volgens afspraak te kunnen uitvoeren. Je bent zelf ook verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens, zoals bv de maten van de ruimtes.

 1. Hoe werkt het met de betaling en facturen?

Als je mijn diensten afneemt ga je de verplichting aan om het gehele overeengekomen bedrag te betalen.

De betaling door jou dient te gebeuren voor de op de factuur vermelde vervaldatum. Daarna ben je in verzuim en kunnen rente en incassokosten of andere (buiten)gerechtelijke kosten bij je in rekening gebracht worden. Als betaling achterwege blijft kan het zijn dat ik mijn werkzaamheden voor je opschort zonder dat ik als gevolg daarvan naar jou toe schadeplichtig word. Bovendien ben ik in dat geval gerechtigd om onze overeenkomst eenzijdig te ontbinden.

 1. Kun je de overeenkomst opzeggen en welke regels gelden dan?

We hebben beide te allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen zonder grond. Dit moet wel schriftelijk gebeuren, onder vermelding van de datum waarop de opzegging ingaat.

Zeg je op en ik heb al aan je opdracht gewerkt dan dien je mijn honorarium te betalen naar de stand van de werkzaamheden op het moment van opzegging. Indien van toepassing, worden ook al gemaakt kosten van derden doorbelast.

 1. Wat als je niet tevreden bent?

Ik wil graag dat je tevreden bent met mijn geleverde diensten. Als er iets niet loopt zoals je verwacht, laat het mij dan zo snel mogelijk weten. In dat geval zoeken we gezamenlijk naar een oplossing.

Dat doe ik ook als we een conflict hebben. Pas als het ons niet lukt om daar onderling uit te komen, leggen we ons geschil voor aan een bevoegde Nederlandse rechter. Voor onze overeenkomst geldt het Nederlands recht.

Als je mij aansprakelijk stelt, dan gelden de onderstaande regels:

 • Ik ben nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst of enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan jou is toegebracht door mijn geleverde diensten. Op mij rust slechts een inspanningsverplichting
 • Stuur mij altijd een bericht waarin je aangeeft waarvoor je mij aansprakelijk wilt stellen. Geef mij daarin een redelijke termijn om te reageren, of de mogelijkheid om eventuele schade te herstellen.
 • Als ik aansprakelijk ben voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de prijs, zoals we voor de overeenkomst hebben afgesproken.
 • Ik ben nooit aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill of schade door bedrijfsstagnatie.
 • Deze beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de aansprakelijkheid komt door opzet of bewuste roekeloosheid door mij.
 • Elke aansprakelijkheid vervalt na één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.
  1. Eigendomsrechten

  Op al mijn adviezen en documenten rust het auteursrecht en daarom blijven deze eigendom van mij. Wel mag je alles wat voor jou is ontwikkeld voor eigen doeleinden gebruiken wanneer de financiële verplichtingen zijn voldaan. Openbaarmaking mag alleen na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van mij.

  Ik behoud me graag het recht voor om foto’s te maken bij jou van het resultaat van mijn diensten of van het verwezenlijkt advies. Ik zal dit alleen gebruiken voor promotie doeleinden wanneer ik hiervoor je uitdrukkelijke toestemming heb.

  1. Geheimhouding & Persoonsgegevens

  Ik ben gehouden tot geheimhouding van alles wat ik omtrent jou te weten ben gekomen. Ik houd me aan de Wet Persoonsregistratie en zal jouw gegevens uitsluitend gebruiken voor de verwerking en afhandeling van de opdracht. Jouw gegevens zullen niet aan anderen worden verstrekt.

  Jij en ik zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die wij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de ander is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

  Indien ik op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden ben vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden (mede) te verstrekken, en ik mij ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, ben ik niet gehouden tot schadetarief of schadeloosstelling en ben jij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op welke grond dan ook.

  Ik neem jouw privacy serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik hou mij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Meer informatie over welke gegevens ik verwerk en met welk doel is te vinden in mijn Privacyverklaring.

  1. Tot slot

  Hopelijk zijn deze algemene voorwaarden duidelijk en begrijpelijk. Als je toch nog vragen hebt, dan hoor ik ze graag voordat je met deze voorwaarden akkoord gaat.

   

   

  Klarenbeek, Maart 2024